Omkara Maheshvara

Audio: 
 
Omkara Maheshvara Sheet Music