Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Audio: 
 
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu Sheet Music